Intervju sa direktorom preduzeća

 

dujo-milankoGdine Milanko kako ocjenjujete ekonomski položaj preduzeća „Komunalne usluge“ A.D. Prijedoru protekle četiri godine, od kada je izašao zadnji broj našeg biltena ?
D. M.: Svakako da se uticaj svjetske ekonomske krize odrazio na poslovanje kako preduzeća u okruženju, tako i našeg preduzeća. Moram istaći da je bez obzira na sve to, preduzeće „Komunalne usluge“ A.D. Prijedor održalo stabilnost, kako u poslovanju tako i u kvalitetu pružanja naših usluga. Smatramo da nije bilo tih negativnih efekata na naše okruženje kao i na nas, da bi poslovanje preduzeća bilo još bolje i da bi finansijski efekti bili još više izraženi.


Koji su osnovni aspekti na kojima se bazira poslovna politka preduzeća ?

D. M.: Zbog različitih djelatnosti kojima se bavi naše preduzeće, naša poslovna politika se bazirala na povećanju obima i poboljašnju kvaliteta pruženih usluga. Posebno se to odnosi na proširenje obima usluga u djelatnosti odvoza otpada koji u ukupnim finansijskim rezultatima preduzeća učestvuje i do 65 % od ukupne realizacije. Moram istaći da povećavamo obim usluga i kada je u pitanju djelatnost reciklaže, jer smatramo da se u navedenoj djelatnosti pružaju velike mogućnosti za povećanje prihoda preduzeća, uz sagledavanje potreba okruženja i postojećih zakonskih propisa koji regulišu navedenu oblast. Takođe smatramo da imamo prostora u povećanju prihoda kroz izgradnju porodičnih grobnica, kao i u iznalaženju novih poslova to jeste proširenje djelatnosti, uz permanentna ulaganja u savremeniju opremu u skladu sa našim mogućnostima. To bise odnosilo na poslove održavanja horizontalne signalizacije, izradu betonske galanterije pa i mogućnost uvođenja kamenorezačke djelatnosti .

potpisivanje ugovora

 

Potpisivanje ugovora sa Zavodom za izgradnju grada za izradu projekta nove upravne zgrade preduzeća.

 

Koja su glavna ulaganja u preduzeću „Komunalne usluge“ A.D. Prijedor koja su obilježila protekli četverogodišnji period?

D. M : S obzirom na različite djelatnosti možemo reći da smo u protekle četiri godine imali velika investiciona ulaganja, kako iz donatorskih sredstava, kreditnih sredstava Svjetske banke, tako i iz sopstvenih izvora. U daljem dijelu ću vam ukratko navesti osnovna ulaganja po radnim i obračunskim jedinicama: RJ Odvoz smeća i gradska čistoća gdje su nabavljena 2 nova kamiona smećara IVECO kapaciteta 9 i 18 m3, 140 kontejnera od 1100 lit za selektivno prikupljanje otpada i 20 kontejnera zapremine 5 m3 koje smo dobili iz donacije Švedske razvojne agencije SIDA. Uređeno je preko 20 novih kontejnerskih mjesta u gradu te je proširen teren prikupljanja otpada čime je povećan broj novih korisnika za između 3000 i 4000 lica. U sklopu OJ Čistoća je nabavljeno preko 10 novih savremenih kanti tipa „japaner“ sa priborom za šišćenje, čime su naši radnici postali prepoznatljivi u gradu. U sastavu RJ Deponija i reciklaža su izvršena najveća ulaganja te mogu sa ponosom reći da je od novoformirane RJ u sastavu preduzeća „Komunalne usluge“ A.D. Prijedor stvorena jedna veoma perspektivna radna jedinica u kojoj je u posliednje četiri godine realizovan projekat Svjetske banke „Upravljanje čvrstim otpadom -2“ iz čijih kreditnih sredstava je za ovu namjenu izdvojeno oko 2 miliona konvertibilnih maraka, pri čemu su realizovane slijedeće aktivnosti :
- urađena projektna dokumentacija za regionalnu sanitarnu deponiju „Stara pruga – Kurevo“,
- izgrađena infrastruktura (dovedena struja, voda i urađen dio hidrantske mreže, podignuta brana deponije za jedan projektovani nivo) čime su se stvorili preduslovi za daljnja ulaganja a kako bi se deponija dovela u status regionalne sanitarne deponije,
- izgrađena administrativna zgrada,
- instalirana i puštena u rad kolska vaga,
- ograđen kompleks deponije,
- nabavljene mašine za rad na deponiji ( kompaktori buldožer),
- opremljena kancelarija za PIT tim i nabavljeno putničko vozilo.

Kada je u pitanju reciklaža, moramo da budemo zadovoljni jer smo uspjeli nabaviti iz donatorskih sredstava Švedske razvojne agencije SIDA automatsku presu za baliranje sekundarnih sirovina, te nabavili novo vozilo za prikupljanje i dovoz reciklažnog materijala. Takođe smo postavilii određen broj posuda u gradskom području. Smatramo da u ovoj djelatnosti postoji prosotor za povećanje obima i kvalitete usluga, kao i mogučnost proširenja tržišta za otkup recikiranog materijala. Što se tiče RJ Zelenilo i groblje, u proteklom periodu nabavljena je korpa za orezivanje drveća, stroj za usisavanje lista, dvije samohodne kosilice, kao i pet trimera za košenje i održavanje parkovskih površina i grobalja. Nabavljene su i tri motorne kosilice te je izgrađeno preko 70 porodičnih grobnica. Smatramo da ova RJ ima prostor za daljnji razvoj, kako proširenjem rasadničke proizvodnje tako i kvalitetom pruženih usluga. Kada je u pitanju RJ Građevinska operativa i mehanička radiona njihov rad se najviše ogleda kroz pružanje podrške i usluga prethodno navedenim radnim jedinicama, što ne znači da je njihova uloga manja u odnosu na ostale radne jedinice, nego čak naprotiv. Možemo reći da je i u ovoj RJ u proteklom periodu bilo dosta ulaganja od čega treba napomenuti nabavku kamiona – kipera „Mercedes“ čija je uloga nemjerljiva u dovozu kamena za pristupne puteve i groblje. Nabavljena je i kombinovana mašina „Terex“ prvenstveno za potrebe niskogradnje (usluge na groblju) a čiji efekat se posebno istakao u poslovima vezanim za saniranje posljedica od katastrofalnih poplava u mjesecu maju 2014.godine. Takođe nabavljena je i mašina za pranje vozila toplom vodom, izgrađen plato za pranje vozila u krugu preduzeća u Puharskoj i nabavljena oprema - alat za rad automehaničara. U sklopu OJ Azil za napuštene životinje takođe je nabavljeno više od 10 kućica za smještaj životinja, te se permanentno radi na poboljšanju postojećih i stvaranju humanijih uslova za držanje napuštenih životinja. U OJ Zajednički poslovi se konstantno prate novi trendovi kada je u pitanju kancelarijska i raćunarska oprema i programi, te se stremi prema poboljšanju uslova za rad svih radnika.

Možete li nam navesti kakve su bile aktivnosti preduzeća „Komunalne usluge“ A.D Prijedor vezane za katastrofalne poplave u maju 2014godine ?
D. M. : Kada je u pitanju problem sa katastrofalnim poplavama koje su pogodile područje Grada Prijedora možemo reći da je preduzeće „Komunalne usluge“ A.D. Prijedor od prvog dana bilo uključeno kako u sprečavanje nastanka većihšteta tako i u sanaciju posljedica od katastrofalnih poplava. Navešću samo za primjer da je na deponiju „Stara pruga – Kurevo“ kod Prijedora doveženo i deponovano blizu 7000 m3 kabastog otpada, od čega je oko pola navedenog otpada doveženo i deponovano od strane naših radnika i naše mehanizacije. Sakupljeno je i adekvatno zbrinuto oko 4300 uginulih životinja. Možemo reći da smo i u takvim veoma teškim uslovima našli mogućnosti da pomognemo Gradu Doboju te smo u dva navrata sa našim kompaktorom učestovali u sanaciji njihove deponije, na što smo posebno ponosni.

Gdine Milanko da li možete da nam predstavite ciljeve razvoja preduzeća u narednom periodu?
D. M. :Svakako naš osnovni cilj u narednom perioduje očuvanje stabilnosti poslovanja preduzeća bez obzira na krizu koja je još uvijek prisutnau okruženju, što bi se ogledalo kako kroz proširenje obima i povećanje kvaliteta usluga, tako i iznalaženje novih mogućnosti, odnosno dodatnih poslova što bi u konačnici povećalo prihode preduzeća. Insistiraćemo na povećanju obima poslova na izgradnji grobnica, horizontalnoj signalizaciji, zimskoj službi, i uvođenju novih tehnologija u reciklažu, te recikliranjem novih materijala. Moram vas informisati da smo pokrenuli aktivnostina izradi projektne dokumentacije nove upravne zgrade u Puharskoj čijom bi se izgradnjom stvorili uslovi za unapređenje organizacije i koordinacije svih djelatnosti koje obavlja naše preduzeće. U narednom periodu ćemo nastaviti sa tehničkim osposobljavanjem svih uslužnih jedinica. Ja znam da je pred nama veliki posao, ali smatram da zajedno sa mojim saradnicima to predstavlja realnost u želji da naše preduzeće bude uspješno kao i u dosadašnjem periodu .

I za kraj vaša ocjena saradnje sa lokalnom zajednicom?
D. M.: Moram istaći svoje zadovoljstvo odnosom lokalne zajednice prema našem preduzeću, kako razumjevanjem naših potreba, tako i finansiranjem svih uskuga koje obavljamo za lokalnu zajednicu. Posebno se zahvljujem gradonačelniku gdinu Marku Paviću na razumjevanju prema problemima ovog preduzeća i koji je u dosadašnjem veoma uspješnom zajedničkom radu sa menadžmentom ovog preduzeća doveo do toga da je preduzeće „Komunalne usluge“ A.D. Prijedor prepoznato u lokalnoj zajednici kao stabilan kolektivi poželjan poslodavac.

LOKACIJA

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider