Pravna služba

Sektor opštih i pravnih poslova se sastoji iz dvije službe:
- Služba pravnih i kadrovskih poslova
- Služba obezbeđenja i zaštite.

U svojoj organizacionoj strukturi je osmišljen da prati dinamiku poslovanja “Komunalnih usluga” i sve aktivnosti vezene za rad Skupštine akcionara, rad Nadzornog odbora i sjednice stručnog kolegijuma. Svakodnevno vrši tipične pravne, kadrovske i poslove korespodencije i obezbjeđenja. Kroz ovaj sektor prate se razni projekti Vlade RS, opštine Prijedor kada su pitanju zapošljavanja novih radnika.

Projekti se raspisuju radi zapošljavnja određene populacije građana.Takođe imamo dobrusaradnju sa Fondom PIO, Poreskom upravom i drugim nadležnim institucijama, kada su u pitanju odjave, prijave i penzionisanje naših radnika. Pravni, kadrovski i opšti sektor po punomoći rukovodioca-direktora, dato u skladu sa zakonom, zastupa i predstavlja preduzeće pred nadležnim sudovima i organima uprave, pokreće disciplinske postupke, prati sve propise iz oblasti radnopravnih odnosa a koja imaju uporište u važećim zakonskim propisima i aktima preduzeća. Pored ovih aktivnosti, u proteklom periodu se nastojalo poboljšati rad pravne službe na sledeći način:
- Uredjena je postojeća arhiva
- Radjeno je dosta na sređivanju imovinsko-pravnihodnosa, naročito kad je u pitanju regionalna deponija “Kurevo”
- Pripremljeno je i odrađeno dosta obavezujućih odluka, rješenja, zaključaka koji se odnose na izvršenje određenih poslovnih i radnih zadataka a sve to u skladu sa Zakonom i važećim propisima

Što se tiče službe obezbeđenja, u proteklom periodu rad se odvijao po ustaljenoj šemi i planu. Služba broji sedam izvršioca koji obavljaju rad u četverobrigadnom radnom sistemu, osim portirske službe na groblju, gdje se rad obavlja u dnevnoj smjeni u trajanju po 12 časova.

Budući da se sistem ozbeđenja svakog preduzeća sastoji iz mjera pomoću kojih se neovlaštenim licima sprečava a ovlaštenim kontroliše pristup objektima koji se štite, u narednom periodu potrebno je uraditi sledeće: postaviti sistem za detekciju i signalizaciju opasnosti, uvesti sistem video nadzora u krugu Puharske, kako bi se poboljšao kvalitet zaštite.

 

Pročitajte izvode iz Pravilnika o načinu i uslovima odvoza i odlaganja otpada „SLUŽBENI GLASNIK“ Opštine Prijedor broj: 10/09

Član 2.

Otpadom u smislu ovog Pravilnika smatra se otpad koji nastaje u stanovima i porodičnim kućama, dvorišnim zgradama i poslovnim prostorijama, a koji se po svojoj veličini i pogodnosti može pakovati u plastične vreće i odložiti u posude predviđene za odlaganje komunalnog otpada.

Član 10.

Odvoz otpada počinje u 5,30 časova u ljetnom periodu (april, maj, juni, juli, avgust, septembar), a u zimskom periodu (januar, februar, mart, oktobar, novembar, decembar) odvoz otpada počinje u 7,00 časova.

Član 11.

Imaoci otpada, otpad upakovan u plastične vreće odlažu u kontejnere za otpad zapremine 1,1 m3 ili veće. U ulicama u kojima nisu postavljeni kontejneri, imaoci otpada, otpad upakovan u plastične vreće ili odgovarajuće posude, odlažu na mjesto koje je pristupačno komunalnim vozilima ili pred ulaz svog dvorišta. Otpad se ne smije odlagati na zelene površine, a ukoliko se odlaže na pogodno mjesto uz saobraćajnicu, ne smije ometati normalno odvijanje saobraćaja i kretanje pješaka.

Član 12.

Imaoci otpada ne smiju otpad odlagati pored kontejnera i na mjestima koja nisu određena za odlaganje otpada.

Član 13.

U posude za odlaganje otpada iz domaćinstva, na mjesta određena za odlaganje otpada iz domaćinstva kao i na javnu površinu, zabranjeno je odlagati krupni otpad i životinjski otpad.

Član 14.

Odvoz otpada vrši komunalno preduzeće specijalnim vozilima za odvoz otpada i isti odlaže na deponiju „Kurevo“, u svemu prema odredbama Odluke o komunalnom redu i ovog Pravilnika.

Član 15.

Komunalno preduzeće kao davalac usluga odvoza komunalnog otpada, dužno je isti vršiti kvalitetno i blagovremeno, a na način i u vrijeme kakoje to regulisano Odlukom o komunalnom redu i ovim Pravilnikom.

Član 16.

Svi imaoci otpada iz članova 2. i 3. ovog Pravilnika (domaćinstva i poslovne prostorije), dužni su prijaviti komunalnom preduzeću odvoz otpada i plaćati mjesečnu naknadu za pružene usluge. Naknada za odvoz otpada plaća se po važećem cjenovniku preduzeću koje pruža usluge odvoza otpada, a na koji saglasnost daje Načelnik Opštine Prijedor.

LOKACIJA

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider