Intervju sa Draganom Petrovićem - predsjednikom sindikata preduzeća „Komunalne usluge“ A.D. Prijedor

Možete li nam reči kakav je odnos menadžmenta preduzeća prema sindikatu i radnicima uopšte?
D.P.: Moram pohvaliti odnos menadžmenta preduzeća i našeg sindikata koji se ogleda u sljedećim primjerima:
- redovna isplata ličnog dohotka radnicima.,
- formiranje kase uzajamne pomoći čiji fond iznosi 10.000 KM s kojim pomažemo našim najugroženijim radnicima,
- redovna isplata otpremnine radnicima prilikom odlaska u penziju,
- isplata zimnice i regresa u skladu sa mogućnostima preduzeća,

Moram istaći da u prethodnom periodu nije bilo otpuštanja radnika zahvaljujući i razumjevanju menadžmenta za njihove probleme i nastojanju da zajedno sa sindikatom izađemo u susret njihovim potrebama što je više moguće. To se ogleda u pomoći radnicima prilikom prevoza ogrevnog drveta i građevinskog materijala i dr, kao i pomoć u davanju vozila za potrebu prevoza radnika na liječenje u RS i inostranstvo.

 

Moram napomenuti da je za sve umrle radnike našeg preduzeća, preduzeće preuzelo sve troškove sahrane, te da smo imali nekoliko takvih slučajeva u proteklom periodu. Smatram da se na menadžment preduzeća mora vršiti i dodatni pritisak kako bi se poboljšao položaj radnika u našem preduzeću. To se prvenstveno ogleda u mogućnosti stipendiranja i školovanja djece naših radnika, te stvaranje mogućnsoti za njihovo zapošljavanje u našem preduzeću. Takođe se treba posvetiti pažnja povećanju ličnih dohodaka naših radnika, pogotovo radnika sa najnižim primanjima kao i poboljšanju kvalitete HTZ opreme koja je neophodna našim radnicima.

LOKACIJA

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider