RJ Odvoz otpada i gradska čistoća

Od strane Grada Prijedora našem preduzeću su povjereni i poslovi održavanja ulica i javnih površina u gradu i u naseljima: Ljubija, Omaska i Kozarac. Ovi poslovi se obavljaju uz pomoć mehanizacije i ručnim radom naših radnika. 

Specijalno vozilo autočistilica nam je od velike pomoći u održavanju čistoće na javnim površinama. Pored radova na čišćenju ulica i trotoara služi i za kupljenje lista u gradu i naseljima. U cilju unapređenja usluga i većeg stepena čistoće imamo u planu nabavku još jednog ovakvog vozila. Radnici našeg preduzeća vrše i ručno čišćenje javnih površina. Da bi ovu uslugu podigli na viši nivo nabavljeno je još 7 sepcijalnih kanti kao i odgovarajuća radna odijela. Da bi naš grad bio još ljepši i sami građani moraju voditi računa o tome da bacaju otpad na zato predviđena mjesta, kao što su korpe za sitni otpad. One se prazne svakodnevno,a organizovano je dežurstvo i u večernjim časovima. Kad vremenski uslovi dozvoljavaju vrši se pranje ulica i trotoara uz pomoć cisterne u noćnim časovima, a po potrebi i u toku dana.

Radnici gradske čistoće rade i na poslovima ručnog čišćenja slivnika, kako se oborinske vode ne bi zadržavale na saobraćajnicama. Takođe, vrše po potrebi i poslove struganja sa odvozom naslaga uz ivičnjake. Nezamjenljiva je uloga naše službe u brzom i efikasnom čišćenju javnih površina poslije održavanja svih vrsta manifestacija. Svi ovi poslovi se obavljaju u skladu sa Planom zajedničke komunalne potrošnje (ZKP) Grada Prijedora, a uz nadzor odjeljenja za stambeno- komunalne poslove. Naše preduzeće vrši usluge odvoza otpada svakdnevno na području skoro čitavog Grada Prijedora. Odvoz se obavlja po rasporedu odvoza otpada, koji je usvojen od strane Grada. Broj korisnika koji koriste naše usluge u kategoriji domaćinstava je oko 17 000, a u kategoriji poslovnih subjekata 1429.

Sav prikupljeni otpad se odvozi na deponiju „Kurevo“, koji se nalazi u sastavu našeg preduzeća.

U cilju i efikasnijeg prikupljanja i odvoza otpada raspoložemo sa odgovarajućim voznim parkom koji se sastoji od 9 specijalnih vozila za prikupljanje svih vrsta otpada i 2 autopodizača. Svakodnevno na teren izlazi 7 naših radnika, koji rade i u najtežim vremenskim uslovima na zadovoljstvo korisnika usluga. Svi oni rade 5 dana u sedmici, osim ekipe gradske skanije, koja radi i vikendom i za praznike. Svi korisnici su dužni na propisan način da odlažu otpad u kante, plastične vreće ili kontejnere. Redovno vršimo popravku dotrajalih kontejnera, a one koji se ne mogu popraviti mijenjamo sa novim.

Kabasti otpad prikupljamo po pozivu, a u toku godine organizujemo akciju o čemu se korisnicina vrijeme obavještavaju. Aktivnosti u oblasti usluge odvoza otpada su usaglašene sa Planom upravljanja čvrstim otpadom Grada Prijedora 2012 – 2017. godine. U izradi ovog Plana je učestvovala i stručna ekipa našeg preduzeća.

Kao jedan od projekata u okviru ovog Plana je „Proširenje područja prikupljanja komunalnog otpada“. Ovaj projekat je u većem dijelu finansiran od strane švedske vlade, tj. organizacije „SIDA“. Na osnovu ovog projekta naše preduzeće je dobilo vrijednu donaciju koja se sastoji od: 2 specijalna vozila „Iveko Eurokargo“, i „Iveko Stralis“, 100 kontejnera 1,1 m3 i 22 kontejnera od 5,5 m3.

Na ovim područjima, gdje je predviđeno proširenje usluga odvoza otpada održane su javne rasprave sa građanima.

LOKACIJA

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider